Podrška > Opći jamstveni uvjeti

Opći jamstveni uvjeti

Uvjeti ostvarenja popravka u jamstvenom roku

 

ELMAŽ d.o.o. jamči za kvalitetu i besprijekoran rad proizvoda ukoliko će se kupac - korisnik pridržavati priloženih naputaka o uporabi i općih pravila za uporabu tehničkih uređaja. Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod ne radi ispravno. U tom slučaju uvoznik se obvezuje na svoj trošak popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštivanju tehničkih uputa.

 

Jamstvo počinje teći datumom isporuke kupljenog proizvoda krajnjem korisniku, a dokazuje se predočenjem računa i ovjerenog jamstvenog lista, te uz detaljan opis kvara.

 

Jamstveni list mora biti pravilno popunjen, potpisan i ovjeren pečatom od strane prodavatelja (prodavatelja krajnjem kupcu). Ukoliko uz proizvod ne dolazi originalni jamstveni list proizvođača, priznaje se isključivo ELMAŽ-ov jamstveni list.

 

Jamstvo ne uključuje:

 • kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova, kvarove nastale utjecajem okoline nepodesne za rad uređaja
 • rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije
 • kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres...)
 • kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada, pritiska i sl.


Jamstvo prestaje važiti u slučaju:

 • dogradnje ili prespajanja bez pismene suglasnosti uvoznika
 • ako je proizvod popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba
 • korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni
 • ako je proizvod došao u servis oštećen zbog neprimjerenog pakiranja koje nije štitilo uređaj u transportu
 • ako su u proizvod ugrađivani neoriginalni rezervni dijelovi


Ostali uvjeti jamstva:

 • u jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis
 • u slučaju da kupac na servis pošalje proizvod koji je ispravan, tj. radi sukladno tehničkom opisu i naputku o uporabi, kupcu ćemo naplatiti pregled i testiranje proizvoda, te troškove dostave
 • ako popravak traje dulje od 15 dana, jamstvo se produljuje za duljinu trajanja popravka
 • u slučaju da kvar u jamstvenom roku nije otklonjen u roku od 45 dana od zaprimanja proizvoda na servis, uvoznik se obvezuje da će isti zamjeniti drugim ili će kupcu biti vraćen iznos u visini trenutne tržišne vrijednosti istog ili sličnog proizvoda


Zamjena proizvoda

Zamjena kompletnog proizvoda se vrši u slučaju kada:

 • su ispunjeni zakonski uvjeti prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača
 • je zamjena kompletnog proizvoda standardna servisna procedura za taj proizvod
 • je nakon tri popravka ista neispravnost proizvoda i dalje prisutna


Prijava proizvoda za servis/pakiranje/transport

 • partneri prijavljuju robu na servis putem web aplikacije (web - reklamacije)
 • troškove i rizik dopreme proizvoda u servis snosi kupac / partner
 • prijavljena roba se predaje direktno u prostoru tvrtke ili se šalje nekom od dostavnih službi
 • komponente s izloženim elektroničkim dijelovima moraju biti zapakirani u antistatičku ambalažu
 • svi proizvodi koji se šalju bilo kakvim oblikom dostave, moraju biti zapakirani na način koji će onemogućiti oštećenja prilikom transporta
 • oštećenja nastala u transportu a izazvana lošim pakiranjem snosi pošiljatelj , ELMAŽ zadržava pravo da odbije primiti takvu robu na servis uz prekid jamstva, te je vrati o trošku pošiljatelja
 • na paketu obavezno naznačiti da je roba za servis/reklamaciju


Reklamiranje robe koja je nepotpuna / neispravna od samog početka (DOA)
Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan napraviti kvalitativni i kvantitativni prijem robe. U slučaju utvrđenih nedostataka na robi, odnosno odstupanja od količine robe navedene u otpremnom dokumentu te eventualnim fizičkim oštećenjima robe, kupac će sačiniti zapisnik, te jedan primjerak dostaviti ELMAŽ-u u roku od tri radna dana od primitka robe, preporučljivo elektronskom poštom.
ELMAŽ će zamijeniti robu s nedostatkom osim ako je nedostatak nastao krivnjom kupca. O skrivenim nedostacima robe Naručitelj je dužan obavijestiti ELMAŽ bez odgađanja

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

 

 • Registrirani korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor.
 • Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je korisniku, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
 • Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u obliku obrasca za jednostrani raskid ugovora.
 • U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
 • Korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora. Prekoračenje ovog roka rezultira gubitkom prava na jednostrani raskid odnosno povrat plaćenog.
 • Troškove povrata proizvoda snosi korisnik.
 • Korisnik isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.
 • Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
 • ELMAŽ d.o.o. će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je proizvod na isti način na koji mu je dostavljen, poslao natrag.
 • Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ov d  je.
 • Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.